Vereniging van Senioren Ewijk
juridisch advies contract ondertekenen

Algemene Ledenvergadering Vereniging van Senioren Ewijk

Op vrijdag 7 april 2017 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van de Vereniging van Senioren Ewijk in MFA ’t Hart te Ewijk, aanvang 14.00 uur.

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen van de ALV van 8 april 2016
 • Jaarverslag over het jaar 2016 door de secretaris
 • Financieel jaarverslag door de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Verkiezing nieuwe leden voor de kascontrolecommissie
 • Pauze
 • Vaststellen van de contributie
 • Bestuursverkiezing: Lia van Mil is aftredend en niet herkiesbaar. Aftredend en herkiesbaar: Hans Spits. Verder is er dringend behoefte aan ondersteuning en uiteindelijk overname van het secretariaat.
 • Mededelingen
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Voordracht Rabobank
 • Buffetje

Opgave voor het buffetje na afloop Algemene Ledenvergadering
Vooor de opgave voor het buffetje, graag een e-mail naar ons via onderstaande knop.
o.v.v. het aantal deelnemers  en naam/namen

stuur een e-mail

Laat een reactie achter