Vereniging van Senioren Ewijk

Notulen Algemene Ledenvergadering van 06-04-2018

Op vrijdag 6 april jl. vond in MFA ’t Hart de algemene ledenvergadering van onze vereniging plaats. De voorzitter heette iedereen welkom en hij bedankte de Oudpapierclub voor de uitgereikte consumptiebon.

Een studente van de Hogeschool Eindhoven gaf uitleg over de ouderenhulp ‘Demi’. Dit is een elektronische hulp voor ouderen ter herinnering aan verschillende zaken zoals het op tijd nemen van maaltijden en medicijnen. Na de presentatie deelde zij flyers uit. Eventueel wil zij nog eens een extra presentatie komen houden voor leden.

Notulen en jaarverslag
Er waren geen op- of aanmerkingen over de notulen van de ALV van 7 april 2017, waarvoor de notulist werd bedankt. Het jaarverslag 2017 werd door secretaris Roel van Kaam voorgelezen. De volgende activiteiten kwamen aan de orde: bestuurlijke taken; werkgroepen en activiteiten: sportieve en recreatieve activiteiten; betrokkenheid bij leden en ondersteunende activiteiten. De voorzitter bedankte de secretaris, waarna een minuut stilte in acht werd genomen voor de overleden leden in het afgelopen jaar.

Financiën
Penningmeester Klaas Vos lichtte de cijfers van het financiële verslag toe. Er zijn posten opgevoerd voor het koersballen en het vijfenzestigjarig bestaan. De gemeente zal in de toekomst anders met de subsidie omgaan en het contract met MFA ’t Hart is in verband met koersballen aangepast. De begroting voor 2018/2019 wordt goedgekeurd. De kascommissie, Wiel van Gemert, die het woord voerde, en Ben Verploegen, hebben de stukken goedgekeurd. Zij stelden voor de penningmeester decharge te verlenen, wat werd overgenomen. Het voorstel om de hoogte van de contributie te handhaven op € 26,00 werd unaniem geaccordeerd. Ger van den Bergh en Ben Verploegen zijn aankomend jaar lid van de kascommissie met als reserve Sjaak Derks.

Bestuursverkiezing
Het volgende agendapunt was de bestuursverkiezing. Roel van Kaam was aftredend en hij stelde zich niet herkiesbaar. De voorzitter bedankte hem voor de zes jaren dat hij zijn bijdrage heeft gedaan voor de VvSE. Hierna gaf Roel weer wat hij zoal in die 6 jaar heeft ondervonden en bijgedragen. De voorzitter overhandigde hem een alcoholische versnapering en een officieel afscheid van het bestuur zal volgen met een gezamenlijk diner met het bestuur en partners. Hierna werden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld: Hillie Stevens en Bert  Peters. Zij stelden zich voor waarbij ze memoreerden dat ze al heel lang bij Ewijk betrokken zijn in tal van functies.

Mededelingen en rondvraag
De jaarlijkse busreis zal naar Antwerpen gaan. Omdat er verder geen mededelingen waren, kregen de aanwezigen de gelegenheid om in de rondvraag hun zegje te doen. Men zou graag zien dat de bingo opnieuw wordt opgestart. Drie leden gaan in een commissie om de bingo te organiseren. De voorzitter bedankte een ieder voor zijn/ haar aanwezigheid en inbreng, waarna hij de vergadering sloot.

Mevr. Postema van apotheek Ewijk gaf een presentatie over hoe intensief de controle is van medicijnen voordat we ze in handen krijgen en gaf uitleg over de servicemogelijkheden. Vragen werden uitvoerig beantwoord. Als dank ontving zij van de voorzitter een presentje. De gezellige middag werd afgesloten met een uitstekend stamppottenbuffet wat geleverd werd door van Doornik catering uit Bergharen.