Vereniging van Senioren Ewijk

Notulen Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 16 april 2022

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het zal zijn laatste optreden zijn in deze functie.

Presentatie Alard Hock van de Regiobank
Alard Hock geeft aan de hand van de software van de Regiobank een  Workshop ‘Veilig Bankieren’. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waar termen zoals Phishing, Vishing, spoofing, een geldezel, enz. voor staan en hoe we de gevaren daarvan kunnen voorkomen/herkennen.

Pauze

Notulen van de laatste jaarvergadering
De notulen van de jaarvergadering op 18 september 2021 liggen ter inzage verspreid over de tafels, maar zijn ook na te lezen op de site van de VvSE. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

De voorzitter leest de namen voor van de leden die ons sinds de laatste vergadering zijn ontvallen en er wordt een minuut stilte in acht genomen.

Jaarverslag van de secretaris
Secretaris Bert Peters leest het jaarverslag van 2021 voor. Door de coronamaatregelen waren er  weinig activiteiten. De busreis,  St. Nicolaas middag  e.d. gingen niet door. Wel waren er de Zomeractiviteiten, georganiseerd voor de seniorenverenigingen van de gemeente Beuningen.  De korting op de activiteiten bleek tot frustratie van onze leden, alleen voor leden van afdeling Beuningen. Bert Brants, contactpersoon afdeling, komt hier later op terug. Voor alle activiteiten die inmiddels weer opgestart zijn, geldt dat men hoopt op een grotere deelname (biljarten, fietsen,  kaarten, inloophuis).

Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester
Penningmeester Klaas Vos licht aan de hand van een PowerPointpresentatie de Balans, Exploitatierekening en Begroting toe.  Mede doordat er weinig gerealiseerd kon worden, werd het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van  € 4.112,00.
Op de begroting is een bedrag gereserveerd voor de carnavalsmiddag. De penningmeester vraagt zich af of daar nog wel belangstelling voor is. 14 Leden geven middels stemmen met handopsteking aan hiervoor belangstelling te hebben.  Besloten wordt dat de carnavalsmiddag blijft. 

Verslag van de kascontrolecommissie 2021
De kascontrole is uitgevoerd door Sjaak Derks en Dinie Brand. Ze troffen een prima verzorgde administratie aan en vonden geen afwijkingen in de verantwoording.  De penningmeester wordt decharge verleend.

Vaststelling contributie
De penningsmeester zegt dat de contributie van € 26,00 dit jaar hetzelfde kan blijven, daar gaan de aanwezigen mee akkoord. Hij geeft  wel aan, dat de contributie volgend jaar waarschijnlijk verhoogd moet worden. De vereniging moet gaan bijdragen in de Cirkel, bestaat 70 jaar, een WA-verzekering voor bestuurders is wettelijk verplicht en het contract met MFA ’t Hart moet verlengd worden, het buffet wordt duurder enz. Beslissingen te nemen door het nieuwe bestuur.

Bert Brants: Dit jaar wordt het ‘Zomerfestival 2022’ georganiseerd door de Samenwerkende Seniorenverenigingen van de Gemeente Beuningen.  Hiervoor  is ook een subsidie ontvangen van de Vriendenloterij.  Bert Brants en Tinie Broenland zitten voor Ewijk in de activiteitencommissie. Eventuele kosten zijn  voor de leden van alle verenigingen in de gemeente (zie agendapunt 5) hetzelfde. Geprobeerd wordt alles kosteloos te organiseren, maar er zal inschrijfgeld worden gevraagd om de opkomst te garanderen.

Verkiezing Kascontrolecommissie
Sjaak Derks is aftredend. Diny Brand gaat nu voor haar 2e jaar en Hans Vissers, die reservelid was, komt erbij. Hennie Roelofs meldt zich spontaan aan als nieuw reserve lid.

Bestuursverkiezing
Twee bestuursleden, Hilly Stevens en Ton Weghorst, zijn teruggetreden. Voorzitter Matthieu Roelofs is aftredend en niet herkiesbaar. Er hebben zich twee nieuwe bestuursleden aangemeld, t.w. Rinie van Kuppeveld en Toon van Wezel. De leden gaan akkoord met de toetreding van deze nieuwe bestuursleden. Het nieuwe bestuur bestaat nu dus uit: Anke Thomassen, Rinie van Kuppeveld,  Bert Peters, Hans Spits, Klaas Vos en Toon van Wezel. Deze bestuursleden zullen op 16 mei a.s. uit hun midden een nieuwe voorzitter kiezen.

Busreis 16 juni naar Rotterdam
De voorzitter geeft een kort overzicht over de indeling van deze dag (o.a. Euromast en rondvaart). De eigen bijdrage voor de leden bedraagt € 65,00. Opgave kan na de vergadering bij Anke Thomassen.

Aanpassen statuten en naamswijziging vereniging
Het lidmaatschap bij KBO-Gelderland werd opgezegd, in de statuten staat echter nog steeds dit lidmaatschap vermeld. Ook moeten er wettelijke bepalingen worden aangepast, dat vond voor het laatst in 2004 plaats. In de statuten en bij de Kamer van Koophandel staat de vereniging nog als Katholieke Bond voor Ouderen te boek. De vereniging zou geen stempel op een religie moeten drukken, voorgesteld wordt ‘katholieke’ te laten vervallen. Er wordt gestemd en iedereen is het eens met de wijziging.

Een statutenwijziging komt tot stand middels een Algemene Ledenvergadering waarbij 2/3 van de aanwezige leden voor de wijziging moeten zijn. Daarvoor moet het concept vijf dagen voor vergadering ter inzage liggen. Te laat voor deze vergadering dus.

Er zijn twee mogelijkheden om tot een oplossing te komen:

  • Een extra Algemene Ledenvergadering inlassen en vooraf gelegenheid geven het concept in te zien.
  • Schriftelijk stemmen en de uitslag bekend maken in de volgende Algemene Ledenvergadering.

De navolgende oplossingen/opmerkingen worden gemaakt:

Dinie Brand: Statuten in de Cirkel met een machtiging
Antwoord voorzitter: Het nieuwe bestuur neemt  de beslissing

Bert Brants: Cirkel ziet niet iedereen meteen in, vooral digitaal informeren
Antwoord voorzitter: Het nadeel is dat niet iedereen email heeft en dat er veel wisseling is van providers.

Ger vd Bergh:  Via de website informeren en concept op de mail.
De voorzitter zegt dat het nieuwe bestuur hierover een beslissing zal nemen.

Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen mededelingen.

Tinie van den Brant: In 2019 was er een succesvol Kermisbuffet, komt dat dit jaar terug?
Antw.: Er wordt een datum geprikt.
Bert Brants: Wel na 20 augustus, anders komt het in conflict met de Zomerfestiviteiten.

Dinie Brand:
Wordt er niet gestemd voor een voorzitter?
Antw.: Nee, het bestuur kiest uit hun midden een voorzitter.

Frans Kouwenberg:  In de vorige Algemene Ledenvergadering werd een presentatie gehouden over Erfrechtplanning,  heeft daar nog iemand contact over gehad.
Dinie Brand: Ik heb een gesprek gehad, maar het was op mij niet van toepassing. Wel een fijn gesprek.

Tinie van den Brant: In de vorige vergadering kwam ook de bingo ter sprake. Er zijn 3 leden beschikbaar om dit te organiseren. Er zijn geen speelmiddelen meer. Inmiddels is er contact geweest met de vereniging in Winssen en wij kunnen de attributen daar gratis lenen.  We kunnen dan eerst uitproberen hoeveel animo er voor is. De bedoeling is in september te starten en vervolgens steeds op de laatste vrijdag van de maand.
Antw.: Let wel: het bestuur faciliteert, de commissie voert uit.
Peter Engelen  wil graag van de aanwezigen weten wie er daadwerkelijk naar de bingo zullen komen. 12 Personen steken hun hand op. Te weinig, maar de ervaring leert dat er veel  deelnemers van buitenaf zijn.

Voorzitter:  Volgend jaar bestaat de Vereniging 70 jaar. Klaas Vos en Matthieu Roelofs zitten in de ‘feest’ commissie. Zijn er nog leden die deze commissie willen komen versterken? Ann Planting en Maria Vissers-van Kempen melden zich hiervoor aan.

Sluiting
De voorzitter neemt afscheid.  Hij blikt terug op zijn 9-jarig voorzitterschap, hoe het tot stand kwam  en met hoeveel plezier hij de functie heeft vervuld. Bestuur en leden worden bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen.
Klaas Vos bedankt namens bestuur en leden de aftredende voorzitter. Dan zijn er nog bloemen voor zijn echtgenote en wordt de vergadering gesloten.

Met een heerlijk buffet wordt deze middag afgesloten.

 

Komende activiteiten

Sinterklaasmiddag in 't Hart 26 november 13.30

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA 't Hart
Maandag Biljarten 13.30-17.00
Vrij kaarten 13.30-17.00
Dinsdag Inloophuis 09.30-12.00
Workshop tekenen 14.00-16.00
Woensdag Biljarten 13.30-17.00
Prijsrikken 13.30-17.00
Donderdag Hartensoos 09.30-12.30
Eetpunt 12.30-14:00