Vereniging van Senioren Ewijk

Notulen Algemene Ledenvergadering 18 september 2021

Locatie: MFA ‘t Hart, Ewijk

 1. Opening door de voorzitter
  Welkom, blij dat 57 personen (incl. bestuur) de weg naar ’t Hart weer wisten te vinden. Welkom ook aan de nieuwe leden, hopelijk voelen zij zich thuis binnen onze vereniging.
  De voorzitter leest de namen voor van de leden die ons sinds 2019 ontvallen zijn.
 2. Notulen van de jaarvergadering van 12-04-2019
  Op de tafels liggen diverse exemplaren om door te lezen.
 3. Jaarverslag 2019/2020 van de secretaris
  De secretaris leest het jaarverslag van 2019 en 2020 voor.
 4. Financieel jaarverslag 2019/2020 van de penningmeester
  De penningmeester licht e.e.a. toe aan de hand van een PowerPointpresentatie.
  Ondanks dat er door covid-19 geen activiteiten waren is de huur doorbetaald, om ’t Hart ter wille te zijn.
  Vraag: door covid-19 zijn diverse activiteiten niet doorgegaan en hebben we weinig kunnen doen. Straft de gemeente ons daarvoor door minder subsidie toe te kennen?
  – Dit is nog niet bekend.
  We hebben aan het einde van het jaar, een klein tekort. Dit is echter geen probleem.
  De voorzitter bedankt Klaas voor de tijd en energie die hij hierin gestoken heeft.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie 2019/2020
  De kascontrole is uitgevoerd door Ger van den Bergh en Sjaak Derks. Zij hebben geen afwijkingen gevonden en geconstateerd dat de inkomsten en uitgaven verantwoord zijn door facturen en bonnetjes. Er zijn verder geen opmerkingen, waarmee de penningmeester decharge verleend wordt.
 6. Vaststelling van de contributie
  Het bestuur stelt voor om de contributie voor het komende jaar niet te verhogen. De huidige bijdrage van de leden van € 26,00 per lid per jaar is voldoende. Hier gaan de aanwezigen mee akkoord.
 7. Verkiezing van de kascontrolecommissie
  Ger is aftredend. Sjaak gaat nu zijn 2de jaar in en Diny Brand, die reserve-lid was, komt erbij. Hans Vissers biedt zich aan als nieuw reserve-lid. De voorzitter dankt Ger voor zijn bezigheden en Hans voor zijn spontane aanmelding.
 8. Pauze
 9. Bestuursverkiezing;
  • Aftredend en herkiesbaar in 2020 Anke Thomassen en Hans Spits
  • Aftredend en herkiesbaar in 2021 Klaas Vos, Bert Peters en Hillie Stevens
  • Aftredend en herkiesbaar in 2022 Ton Weghorst
  • Aftredend en niet herkiesbaar in 2022 Matthieu Roelofs

   In 2020 is er geen ledenvergadering geweest, dus Anke Thomassen en Hans Spits zijn ‘gewoon’ doorgegaan. Hiertegen zijn geen bezwaren.
   Klaas Vos, Bert Peters en Hillie Stevens zijn nu aftredend en herkiesbaar. Er waren geen nieuwe aanmeldingen, dus ook zij blijven aan. 
 10. Voortgang procedure na opzegging lidmaatschap KBO-GLD en aanmelding bij FASV.
  Diverse verenigingen waren niet meer tevreden over de gang van zaken van het bestuur van de Unie KBO. Na dit met elkaar besproken te hebben, zijn alle 12 verenigingen uit de Unie gestapt. Nu maken we deel uit van FASV, wat weinig wijzigingen voor de leden inhoudt. Er is wel een ander magazine gekomen: 50+. Dit is niet zo’n glossy blad, het wordt ook niet op een professionele manier gemaakt. Wat vindt men hiervan? De kosten voor 50+ bedragen € 5,00 per lid per jaar, het andere blad kostte € 35,00 per lid per jaar. De meerderheid stemt voor het blad 50+. Mocht iemand een alternatief weten, dan mag men dit doorgeven aan het bestuur.
  Vraag: is al te merken dat FASV ‘beter’ is dan Unie KBO? – I.v.m. covid-19 lag alles stil, dus het is lastig om nu een goed beeld te krijgen van de verschillen. Wel wordt ervaren dat de communicatie beter is. 
 11. Mededelingen
  Het is een goede gewoonte van de vereniging om de leden met de verjaardag een felicitatiekaart te sturen. Wordt dit nog steeds op prijs gesteld? – Vooral de ouderen vinden dit erg fijn. Conclusie is dus dat we ermee doorgaan.
 12. Rondvraag
  • Arno Spin: had zich opgegeven voor een aantal activiteiten van de Zomeractiviteiten van de seniorenvereniging van Beuningen. Ontdekte dat je, als je geen lid was van Beuningen, een ander bedrag moest betalen. – Dit wordt besproken in het overleg met de vier verenigingen.
  • Tiny van den Brand: krijgt vragen om de bingoactiviteiten van de seniorenvereniging weer op te starten, 1 keer per maand. Heeft al een groepje van 3 personen, die zich hiervoor willen inzetten. De eigen bingospullen zijn met de brand van ’t Uuleke verloren gegaan. Ze gaan overleggen met de Zonnebloem om hun bingospullen te lenen.
   Opmerking voorzitter: akkoord, er kan contact opgenomen worden met de penningmeester.
   Vraag: de spullen die toen verbrand zijn, waren toch wel verzekerd? Is daar nog iets van vernomen? – Er moesten bonnetjes aangeleverd worden, maar de spullen waren al zo oud, dat de bonnetjes er niet meer waren.
  • Toon van Wezel: kan niet beter iemand van het huidige bestuur voorzitter worden en er dan een nieuw bestuurslid erbij vragen? – Binnen het huidige bestuur is geen animo daarvoor.
  • Frans Kouwenberg: vindt het moeilijk om de terugloop van het aantal leden in Ewijk te verklaren. – Ook in Beuningen loopt het ledenaantal terug. En het is erg moeilijk om nieuwe leden te werven; vorige acties hebben weinig nieuwe leden opgeleverd. De senioren van tegenwoordig werken langer door en ondernemen zelf activiteiten.
 13. Sluiting
  De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.
  Hij kondigt de presentatie van Erfrechtplanning aan en daarna wordt iedereen uitgenodigd om buiten bij de friteswagen een frietje en een snack te halen.

 

 

 

Komende activiteiten

Sinterklaasmiddag in 't Hart 26 november 13.30

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA 't Hart
Maandag Biljarten 13.30-17.00
Vrij kaarten 13.30-17.00
Dinsdag Inloophuis 09.30-12.00
Workshop tekenen 14.00-16.00
Woensdag Biljarten 13.30-17.00
Prijsrikken 13.30-17.00
Donderdag Hartensoos 09.30-12.30
Eetpunt 12.30-14:00